Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals die hieronder beschreven staan.

1. Algemeen
Beau Femme Mode houdt zich in de ruimste zin bezig met de levering van kleding en accessoires op het gebied van damesmode. Beau Femme Mode houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan verenigingen, overheidsinstellingen, bedrijven en particulieren.

2. Definities
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Beau Femme Mode in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Beau Femme Mode en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
Order: iedere opdracht van Afnemer aan Beau Femme Mode.
Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Beau Femme Mode aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, E-mail, faxen en brieven.
Overmacht: elke van de wil van Beau Femme Mode onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Beau Femme Mode kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Beau Femme Mode of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Beau Femme Mode en Afnemer.
De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door Beau Femme Mode uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van producten
Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Beau Femme Mode niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien door Beau Femme Mode uitvoering aan een Order wordt gegeven.
Alle opgaven door Beau Femme Mode van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Beau Femme Mode kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Beau Femme Mode behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

5. Afwijkingen en Aanvullingen
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk of mondeling door Beau Femme Mode zijn overlegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

6. Afleveringstermijnen
Tenzij anders overeengekomen levert Beau Femme Mode geaccepteerde bestellingen binnen maximaal 2 weken uit. Beschikbaarheid van de artikelen is afhankelijk van de voorraad bij Beau Femme Mode of bij de fabrikant/ leverancier. Over het algemeen geldt 2 weken, calamiteiten voorbehouden. (De verwachte levertijd is altijd onder voorbehoud).
Indien de levertermijn om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde. Een door Beau Femme Mode opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Beau Femme Mode geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Beau Femme Mode, op de door die toeleveranciers aan Beau Femme Mode verstrekte gegevens.

Indien Beau Femme Mode voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Beau Femme Mode. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Beau Femme Mode derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Beau Femme Mode voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
Beau Femme Mode heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

7. Aflevering en Risico
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Beau Femme Mode de wijze van verzending. Voor het verzenden van de artikelen berekenen wij vrachtkosten. Het bedrag is afhankelijk van het gewicht en de tarieven vind u terug bij TNT Post Tarievenwijzer Zeker Pakketten. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht van de zending. Wij hanteren de prijzen van TNT-Post die op het moment van verzending gelden. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. De producten worden in dat geval geretourneerd aan Beau Femme Mode die gerechtigd is deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met verzendkosten verschuldigd.

8. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand
Afnemer heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten binnen 7 dagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan Beau Femme Mode te retourneren. Beau Femme Mode zal dan aan Afnemer de ontvangen (koop)som binnen 30 dagen terugbetalen, indien de betreffende zaken nog voor verkoop geschikt zijn, dat ter beoordeling van verkoper en onder de navolgende voorwaarden:

- Retourzendingen kunnen alleen plaatsvinden na overleg met de verkoper.
- Creditering van geretourneerde zaken zal slechts plaatsvinden Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn.
- alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen (karton, plastic bag) dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.
- De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer;

9. Verzuim/ontbinding
Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Beau Femme Mode gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Beau Femme Mode Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Beau Femme Mode gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Beau Femme Mode op grond van de wet en de Overeenkomst.

10. Garanties
Indien Beau Femme Mode Producten aan Afnemer aflevert, die Beau Femme Mode van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Beau Femme Mode nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Beau Femme Mode ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de voorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die door Beau Femme Mode na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, worden niet door Beau Femme Mode in behandeling genomen.
Artikelen die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Beau Femme Mode garantie verlenen of kan Beau Femme Mode - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en tenuitvoerleggen.

11. Eigendomsvoorbehoud
Alle Producten blijven eigendom van Beau Femme Mode, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Beau Femme Mode verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
Indien en zolang Beau Femme Mode eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Beau Femme Mode onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer Beau Femme Mode op Beau Femme Mode eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.

Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van Beau Femme Mode. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

12. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Beau Femme Mode, uitgedrukt in Euro, per eenheid en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Beau Femme Mode geldende omstandigheden. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Beau Femme Mode het recht tussentijds, zonder voorafgaande kennisgeving, prijzen te wijzigen en de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen. Geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard, gebonden te zijn te leveren tegen prijzen, die eerder werden geoffreerd en welke, door onvoorziene tussentijdse prijsverhogingen niet kunnen worden gehandhaafd. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Beau Femme Mode op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

13. Betaling
Beau Femme Mode stuurt u eerst een factuur toe. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen (incl. portokosten) vooruit afrekenen via een overboeking.
Alle aan Beau Femme Mode in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Beau Femme Mode op te schorten.

14. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
Beau Femme Mode is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake. Beau Femme Mode is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (bij gebruik van) de Producten mocht lijden. Voor breuk manco’s diefstal en/of andere schade dient onmiddellijk na ontvangst bij vervoerders gereclameerd te worden.

15. Overmacht
Indien Beau Femme Mode door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Beau Femme Mode als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Beau Femme Mode zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

16. Verplichtingen van Afnemer
Afnemer zal aan Beau Femme Mode alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Beau Femme Mode benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Arnhem.

18. Afbeeldingen:
De op internet voorkomende afbeeldingen en omschrijvingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend om u het zoeken te vergemakkelijken.

19. Correspondentie:
Alle correspondentie met Beau Femme Mode dient bijvoorkeur te gebeuren via email: info@beaufemme.nl